Företagsvärdering

Företagsvärdering

Som företagsmäklare kan vi hjälpa dig med företagsvärdering för att fastställa det rätta värdet på ditt företag. Vi har redan hjälpt med företagsvärderingen och gjort redo många företag till salu.

Värderingen tar hänsyn till faktorer som företagets finansiella prestanda, tillgångar, skulder, intäkter och vinster. Det är en viktig process som ger dig en objektiv och realistisk bild av företagets värde och hjälper dig att fatta välgrundade beslut om framtiden för företaget som är objekt för värderingen. 

Våra skickliga och vana företagsmäklare i Östergötland är experter på affärsöverlåtelser och finns alltid nära till hands vare sig det rör om att sälja företag, göra en företagsvärdering eller hjälpa till att köpa företag.

företagsvärdering
Professionell företagsvärdering

När kan man göra en företagsvärdering?

Det finns flera anledningar att bestämma värdet på ett företag. Att veta vad ett företag är värt och göra en företagsvärdering är nödvändigt när du vill till exempel:

 • Köpa ett företag
 • Sälja ett företag
 • Sälja en andel i ett företag
 • Få ett företagslån
 • Locka investerare

En värdering är också aktuell för t ex ett dödsbo.

Värderingsmodeller

Vid företagsvärdering används i huvudsak fem olika modeller för att fastställa ett värde, var och en tillämplig i olika situationer.

 • Likvidationsvärde
 • Substansvärde
 • Multipelvärdering
 • Avkastningsvärde på historik
 • Avkastningsvärde ofta kallad DCF-värdering

Företagsvärdering hos TACTIC

Hos TACTIC Företagsförmedling finns kompetens att värdera hela verksamheten oberoende skälet till värderingen. Företagsvärdering är ett område som växer och som alltid görs av oss på TACTIC Företagsförmedling i samband med försäljningar och köp av företag.

Många anlitar oss redan idag för värderingar då vi är en oberoende part, skild från revisorers, bankers och andras intressen. Vi gör samtliga värderingar själva och använder inte några förprogrammerade värderingsverktyg utan vi utför ett personligt hantverk, med ett stort innehåll av erfarenhet, sunt förnuft och marknadskännedom.

Kompetent team som utför företagsvärderingen

I alla uppdrag agerar vi strikt konfidentiellt och du kan därför vara helt trygg att låta oss hjälpa dig med denna fråga.

Våra referenser

Vanliga frågor och svar om företagsvärdering

Vad är en företagsvärdering?

En företagsvärdering är en process för att bestämma det ekonomiska värdet av ett företag. Det innebär att analysera företagets tillgångar, intäkter, resultat, framtida potential och andra relevanta faktorer för att komma fram till en rättvis värdering.

Varför är företagsvärdering viktig?

Företagsvärdering är viktig av flera skäl. Det kan hjälpa till att fastställa ett rättvist pris vid företagsförsäljning eller förvärv. Det kan vara nödvändigt för att säkra finansiering eller för att bestämma företagets värde inför en eventuell expansion, fusion eller kapitalanskaffning.

Hur påverkar företagets ekonomiska prestation värderingen?

Företagets ekonomiska prestation är en viktig faktor som påverkar värderingen. Faktorer som intäkter, lönsamhet, tillväxttakt och stabilitet spelar en central roll i att bedöma företagets värde och framtida potential.

Vilken roll spelar tillgångarna vid företagsvärdering?

Tillgångarna i ett företag kan vara en betydande faktor vid värdering. Det kan inkludera fysiska tillgångar som fastigheter, utrustning och inventarier, samt immateriella tillgångar som varumärken, patent och kundrelationer. Dessa tillgångar bidrar till företagets värde och påverkar därmed värderingsresultatet.

Hur påverkar marknadsförhållanden värderingsprocessen?

Marknadsförhållanden kan påverka värderingsprocessen genom att påverka företagets riskprofil och framtida inkomstmöjligheter. Om marknaden för branschen är stark och det finns god tillväxtpotential kan det ha en positiv inverkan på företagets värde.

Vad är skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde?

Bokfört värde är värdet på tillgångar och skulder enligt företagets redovisningssystem. Marknadsvärdet å andra sidan reflekterar det faktiska värdet av tillgångar och skulder baserat på aktuella marknadsförhållanden. Marknadsvärdet kan vara högre eller lägre än det bokförda värdet, beroende på faktorer som efterfrågan, konkurrens och potentiell avkastning.

Vilken roll spelar branschjämförelser i företagsvärdering?

Branschjämförelser är en viktig aspekt av företagsvärdering då de ger perspektiv på hur ett företag presterar jämfört med konkurrenter inom samma bransch. Genom att analysera branschspecifika nyckeltal och jämförelsemultipel kan man få en uppfattning om företagets relativa värde och styrkor i förhållande till konkurrenterna.

Vad är skillnaden mellan marknadsvärde och försäljningspris?

Marknadsvärdet är det uppskattade värdet av ett företag baserat på aktuella marknadsförhållanden och värderingsmetoder. Försäljningspriset är det faktiska priset som köparen och säljaren kommer överens om vid transaktionen. Försäljningspriset kan vara högre eller lägre än marknadsvärdet beroende på förhandlingar och specifika omständigheter.

Kan jag göra en företagsvärdering själv?

Att genomföra en företagsvärdering på egen hand är teoretiskt möjligt, men det är viktigt att förstå att det kan vara en komplex process som kräver specialiserade kunskaper och erfarenhet inom området. Faktum är att företagsvärderingar är en blandning av konst och vetenskap, och att göra en korrekt bedömning kan vara utmanande för någon utan tillräcklig expertis.

Genom att anlita en erfaren företagsmäklare eller värderingskonsult kan företagsägare dra nytta av deras djupa kunskaper och erfarenhet inom området. Dessa specialister har inte bara tekniska färdigheter för att genomföra en noggrann värdering, utan de har också tillgång till värdefull data och resurser som kan vara avgörande för en korrekt bedömning.

En av de främsta fördelarna med att anlita en expert är deras förståelse för marknadsförhållanden och branschtrender som kan påverka företagets värde. Genom att ha fingret på pulsen av marknaden kan de ge insiktsfulla perspektiv som kanske inte är uppenbara för någon utanför branschen.

Slutligen kan en erfaren företagsmäklare eller värderingskonsult fungera som en opartisk tredje part, vilket kan öka förtroendet för värderingsresultaten. Genom att använda sina kunskaper och expertis kan de hjälpa till att säkerställa att värderingen är så objektiv och noggrann som möjligt.

Sammanfattningsvis kan anlitandet av en erfaren professionell inom företagsvärdering vara en klok investering för företagsägare som söker en noggrann och tillförlitlig bedömning av deras företags värde.

Vilka dokument och information behövs för en företagsvärdering?

En företagsvärdering kräver vanligtvis olika dokument och information för att genomföras korrekt. Här är några vanliga exempel:

 • Företagets årsredovisningar och finansiella rapporter: Dessa ger en inblick i företagets ekonomiska prestation, intäkter, kostnader och resultat under tidigare år.

 • Företagets skulder och fordringar: Det är viktigt att ha en tydlig bild av företagets skulder och eventuella fordringar för att bedöma dess totala ekonomiska situation och värde.

 • Företagets tillgångsinventering: Detta inkluderar en detaljerad lista över företagets fysiska tillgångar som fastigheter, utrustning, inventarier och fordon.

 • Företagets kundlista och kontraktsinformation: Detta ger insikt i företagets kundrelationer och eventuella löpande avtal som kan påverka företagets värde.

 • Marknadsanalyser och branschdata: Att ha tillgång till relevant marknadsinformation och branschdata hjälper till att bedöma företagets position och potential inom sin specifika marknad.

 • Affärsplan och framtida tillväxtstrategier: Att ha en uppdaterad affärsplan och tydliga tillväxtstrategier kan ge en indikation på företagets framtida potential och därmed påverka värderingen.

Hur lång tid tar det att genomföra en företagsvärdering?

Att genomföra en företagsvärdering är en process som kan ta olika lång tid beroende på flera faktorer. En av de främsta faktorerna är företagets komplexitet. Ett enkelt företag med få verksamhetsgrenar och tydlig ekonomi kan vara relativt snabbt att värdera, medan ett mer komplicerat företag med diverse verksamhetsområden och komplexa finansiella strukturer kan ta betydligt längre tid att analysera.

En annan viktig faktor är tillgången på nödvändig information. Om företagets dokumentation är välorganiserad och lättillgänglig kan processen påskyndas avsevärt. Å andra sidan, om det saknas viktiga data eller om informationen är otydlig eller ofullständig kan det förlänga värderingsprocessen då det krävs mer tid för att samla in och analysera relevanta uppgifter.

Slutligen påverkar även analysens omfattning den totala tidsramen för värderingen. En grundlig värdering som inkluderar en djupgående analys av företagets finansiella ställning, marknadsposition, framtidsutsikter och konkurrenssituation kan ta betydligt längre tid än en mer övergripande bedömning.

Sammanfattningsvis kan det ta allt från några veckor till flera månader att slutföra en noggrann och välgrundad värdering, beroende på ovan nämnda faktorer och andra specifika omständigheter som kan påverka processens längd.

Kan jag använda företagsvärderingen för att förhandla om priset?

Absolut! En väl genomförd företagsvärdering ger dig en stark grund för att förhandla om priset. Du kan använda den analyserade informationen och jämförelser med marknadsförhållanden för att argumentera för ett rättvist pris baserat på företagets faktiska värde och potential.

Hur kan jag dra nytta av en korrekt utförd företagsvärdering?

En korrekt utförd företagsvärdering ger dig en klar bild av företagets ekonomiska värde och potential. Detta kan vara värdefullt för att fatta informerade beslut, såsom att sälja företaget till rätt pris, förhandla om finansiering eller investera i ett befintligt företag. En noggrann värdering ger dig också en fördel i förhandlingar och kan öka din förtroendefaktor gentemot potentiella investerare eller köpare.

Hur kan en företagsmäklare hjälpa mig med företagsvärdering?

En företagsmäklare har erfarenhet och kunskap inom företagsvärdering och kan hjälpa dig att genomföra en noggrann och objektiv värdering. Vi kan tillhandahålla expertis, tillgång till branschdata och hjälpa till att tolka värderingsresultaten för att stödja dina affärsbeslut.

Tveka inte att kontakta oss idag om du har ytterligare frågor eller om du vill ha mer information om företagsvärdering. Vi är här för att hjälpa dig i din företagsförvärvsresa.

Vill du ha hjälp med företagsvärdering?
Kontakta oss!

Samarbetspartners

Rulla till toppen